Echt oder Fälschung: Kann man ein Testament anfechten?